Blog

Empowerment anders bekeken

In de herfst van 2014 werd ik door de hoofdredacteur van Onkruid gevraagd om een artikel te schrijven.  Voor een themanummer over ‘Oerkracht’.  Ik schreef destijds een blog, waarin ik het verhaal vertelde van hoe ik op eigen kracht genezen was van borstkanker.  Zonder chemo, bestralingen en operaties. Ik benaderde vervolgens een paar tijdschriften, met de vraag of ze mijn verhaal wilden publiceren. Ik vond het belangrijk dat andere vrouwen te weten komen dat dit mogelijk is. Maar niemand wilde z’n vingers daaraan branden. “Stel je voor dat een vrouw gaat doen wat jij gedaan heb, en dan toch sterft aan kanker. Dan zijn wij de sigaar.”

Ik vind het (2019) nog steeds belangrijk, dat vrouwen weten dat er andere wegen zijn om te genezen. Maar ik ben ondertussen gestopt met hierover ‘het woord  te verspreiden’. Het is te veel tegen de stroom van reguliere opvattingen oproeien. Ondanks klipklare bewijzen met MRI-scans en medische diagnostiek.  Ik heb helemaal geen zin om een roepende in de woestijn te zijn of om op de barricaden te gaan springen. Dat heb ik wel genoeg gedaan in mijn leven. Daar heb ik gewoon geen zin meer in. Dan ben ik bezig met blokkades en daar waar het stokt. Dat kost me alleen maar energie. 

Leven en laten leven is mijn devies ondertussen. Maar ook; change will come anyway. Ik focus me liever op het doppen van boontjes. Het is mij ook veel liever dat mensen mij dààrmee associeren: omdat daar de positieve energie zit voor mij. Daar stroomt het, dat maakt mij blij. Ik ben een gemeenschapsbouwer. En ik geloof alleen nog maar in DOEN. 

Dit terzijde. Terug naar eind herfst 2014.

“Maar je kunt wel schrijven!” zei de hoofdredacteur. “Zou je misschien een artikel willen schrijven over oerkracht..” En zo kwam het. Hij wilde eigenlijk dat ik ging schrijven over de vraag waarom zoveel mannen opeens een baard dragen, en in ‘mancaves’ willen rondhangen (volgens hem dan althans). Maar ik wist meteen dat ik de gelegenheid aan zou grijpen om te vertellen over Lilith. En Monique Leurink wilde interviewen daarover, omdat ik ooit via haar artikelen überhaupt achter het bestaan van Lilith kwam. Monique en ik voerden aan aantal gesprekken via de skype en daar kwam uiteindelijk onderstaand artikel uitrollen. 

Waarom publiceer ik dit artikel nu opnieuw op deze site? Omdat het enerzijds over empowerment gaat. Van vrouwen èn mannen. Maar anderzijds gaat het over kijken naar hoe wij organiseren. Hoe kunnen we onszelf bevrijden van de topdownstructuren? Die niet meer werken, omdat ze alles en iedereen verstikken met de uit de hand gelopen controle via regels, wetten en protocollen?  Ik heb op dit blog al veel geschreven, over de klassieke (op mannelijke waarden gebaseerde) organisatiestructuur. Hoe die ontstaan is, hoe het komt dat die niet meer werkt. Maar ook hoe moeilijk het is voor met name de overheid, als uitvinder van de bureaucratie, om dat los te laten. De veel bezongen transitie wil maar niet echt lukken in de praktijk.

Een echte switch maken heeft alles van doen met het her-waarderen en gaan leven van vrouwelijke waarden. Die in balans te brengen met de mannelijke waarden.  Ook dat geldt voor vrouwen èn mannen.

 

Over oerkracht

Monique Leurink is spiritueel astroloog en een autoriteit op haar vakgebied. Volgens haar is er een sleutel die zowel mannen als vrouwen toegang geeft om bij hun oerkracht te komen. Die sleutel is het archetype Lilith, ‘de Verborgene’. Ik interview Monique om haar te vragen hoe dit zit. Dit gaat via de skype, omdat zij in de bergen van het Katharengebied van Zuid-Frankrijk woont.

Kun jij de hang naar oerkracht en authenticiteit duiden vanuit de astrologie?

Jazeker!

Wij leven in een buitengewoon interessante tijd, die nog nooit eerder is voorgekomen. En dat is echt een uitzondering op de regel; ‘de geschiedenis herhaalt zich’. Nu dus niet. Er vindt een transitie plaats naar een bewustzijn waarbij we onszelf vanuit een ruimer perspectief gaan zien. Dat verhoogt de energie en frequentie. Vanuit de astrologie bekeken wordt dit geactiveerd door de overgang van het Vissen naar het Watermantijdperk.

We zijn aan het einde gekomen van een hele lange evolutie van de menselijke cyclus. Dit valt samen met de Mayakalender. Dit is wat in de bijbel “Het einde der tijden” wordt genoemd.

Dit moet je niet letterlijk opvatten. Wat hiermee bedoeld wordt is dat we aan het einde gekomen zijn van de oude tijd; een hele lange tijd van slaap, en dat we stuk voor stuk aan het ontwaken zijn. Bij de een gaat dat sneller dan bij de andere, maar het geldt voor iedereen. En dat ontwaken leidt naar een ruimer zelfbewustzijn waarbij je steeds meer gaat zien wie je zelf echt bent.

In de astrologie spreken we van kosmische tijdperken. Dit zijn 2000-jarige tijdsbestekken zoals we nu geleidelijk het Vissen-tijdperk achter ons laten. En ieder tijdsperk brengt zijn eigen waarden voort.

We komen uit een tijd waarin mensen ondergedompeld waren in collectieve beleving. Je hoefde zelf niet echt na te denken over hoe het zat. Dat bepaalden anderen wel voor je.

 

De waarheid werd eerst gedicteerd door geloof en kerk. Na de Verlichting werd dat de wetenschap. De overheersende waarden van het Vissentijdperk waren naastenliefde, opofferingsgezindheid, onbaatzuchtigheid, nederigheid. Het was hoe dan ook een deugd jezelf op te offeren ten bate van het geheel. Daar in op te gaan.

 

Doe nou maar gewoon en net als ieder ander, dan doe je gek genoeg?

Hahaha, ja, zo zou je het ook kunnen zeggen. Vanuit ieder kosmisch tijdperk is er een beweging gaande in de kosmos die grote invloed heeft op het leven op aarde. Die beweging gaat van het lentepunt naar het herfstpunt, en op beide punten staat een teken uit de Dierenriem. Bij Vissen was het tegenoverliggende teken Maagd. Dat is terug te zien in de beweging van geloof naar wetenschap. Aan het einde van de tijd waar we nu uitkomen heeft de Maagdpool gedomineerd. Dat gaat over controleren, produceren, consumeren, en vooral alles in wetjes en regeltjes duwen.

Het leven speelt zich af in hokjes en vakjes, tot op een niveau dat iedereen er doodziek van is.

Het Watermantijdperk wordt bepaald door de sterrenbeelden Waterman en Leeuw. Waterman draagt het credo waarheid en waarachtigheid in zich en Leeuw het credo eerlijkheid. Dat betekent dat mensen naar hun eigen waarheid en uniciteit op zoek gaan. Heeft tot gevolg dat we leven een tijd waarin de individualiteit ontwaakt. Ik zie het als een geboortetunnel van de ene tijd naar de andere tijd. En het doorgaan van die tunnel moet ieder mens voor zich doen. Dat is een proces wat veel mensen doormaken op dit moment. Het is feitelijk een enorme toetsing op wie je niet bent, op wat je geleerd hebt, en hoe je je aangepast en overleefd hebt. En dus ook niet van jezelf gehouden hebt, want hoe meer je je aanpast, hoe minder gezonde zelfliefde je hebt. Om je daar allemaal bewust van te worden kan gepaard gaan met pijn, onzekerheid, angst, woede, loslaten, noem maar op. Je laat de zekerheden waar je je leven op gebouwd hebt maar die niet meer bij je horen los.

Het gaat er nu om dat je de zekerheid in jezelf vindt, dat je echt gaat weten wie jij van binnen bent. Het hele mooie van deze tijd is dat ze dit geeft. Je ziet dat veel mensen ongevraagd in situaties terecht komen, in omstandigheden, dat ze hier niet meer van weg kunnen lopen en het proces wel aan moeten gaan.

Wat heeft man-vrouw zijn te maken met deze zoektocht, met dit proces?

Naast waarachtigheid en eerlijkheid is er nog een sterk leidend principe in het Watermantijdperk en dat is gelijkwaardigheid. Deze gelijkwaardigheid zal vooral in een nieuwe balans van het mannelijke en vrouwelijke zichtbaar gaan worden. We komen uit een tijdperk waarin mannelijke waarden sterk gedomineerd hebben Dat zijn waarden die vooral met daadkracht en ratio samenhangen. Meten, controleren, plannen, organiseren, beheersen. De vrouwelijke waarden hangen samen met intuïtie en ontvankelijkheid. Dan gaat het over speelsheid, verbeeldingskracht, creativiteit, dromen.

Als je het op individueel niveau vertaalt is het onzin om te zeggen dat mannen in principe zus zijn en vrouwen zo. Wij zijn geen halve mensen, wij zijn hele mensen, en iedereen draagt zowel de mannelijke als vrouwelijke pool in zich.

Toch is het zo dat als je op zoek gaat naar jouw authenticiteit je tot de ontdekking komt je rollen gespeeld heb die bepaald zijn door het feit dat je man of vrouw bent. Want een man hoort zich zus te gedragen en vrouw hoort zich zo te gedragen. En dat doen we dan ook keurig. Ontdekken wie je werkelijk bent betekent ook dat je deze rollen uit de collectiviteit onder ogen mag gaan zien, om te kijken wat er nu eigenlijk echt bij jou hoort of niet. Er is een verhaal over een oervrouw, die ons daarbij van grote hulp kan zijn. Deze oervrouw heet Lilith. Zij is heel zorgvuldig weggeschreven uit de bijbel en daarmee ook uit de beleving van mensen.

 

Wie is Lilith?

Lilith is het archetype van de vrije vrouw. Zij is ongebonden en doordrongen van een instinctieve en woeste seksualiteit. Zij is vurig, a-moreel en opstandig. Ze baart liever vruchten van de geest dan vruchten van de schoot. Ze wil niet liefhebben om de soort in stand te houden maar wil bemind worden om haar totale vrouw-zijn.

 

Dat klinkt mij inderdaad niet erg bijbels in de oren.

Vertel..

Wij kennen Adam en Eva als de oervader en de oermoeder, maar vooral van Joodse (Kabbalah en Zohar) tradities leren we dat Eva de tweede vrouw was van Adam. Daarvòòr had hij een andere vrouw: Lilith. Op een Sumerische kleitablet van 4000 jaar geleden staat zij afgebeeld als een vrouw met vleugels, klauwen van een vogel, een kroon op haar hoof en het Ankh-kruis in beide handen als teken van onsterflijkheid. Zij was de eerste door God aan Adam toegewezen vrouw. Echter, toen zij gemeenschap hadden wilde Adam dat zij onder zou liggen, dat wil zeggen: dat zij zich aan hem zou onderwerpen.

Zij weigerde dat want zij was door God geschapen uit de Vrouwelijk Geest die volkomen gelijkwaardig was aan de Mannelijke Geest.

Toen Adam bleef aandringen en ging dreigen, vluchtte zij voor altijd uit het Paradijs naar de ‘Wateren van de Oceaan’ (het onbewuste), waar zij nog steeds vertoeft. Daar ligt zij al duizenden jaren opgerold in het onbewuste van mannen en vrouwen.

Daarna nam God een rib uit het lijf van Adam en schiep Eva. Dit maal een mindere vrouw, één die zou gehoorzamen. Adam was verrukt over deze vrouw en riep uit: “Eindelijk, dit is been van mijn gebeente, en vlees van mijn vlees, deze zal mannin heten omdat zij uit de man genomen is. “(Gen. 2:18-24)

Waarom Lilith weggeschreven is uit de bijbel laat zich raden. De kerkvaders konden zo’n woeste, vrije gelijkwaardige vrouw die tegenstand biedt niet goed gebruiken. Er moesten zielen komen voor God en zeker voor de kerk. Bovendien was de vrouw een verderfelijk schepsel want door haar schuld is de mens verdreven uit het paradijs. Haar lot was baren, zogen, wassen en drogen. Meer verdiende ze niet.

 

Is dit verhaal van Eva en Lilith nog relevant voor deze tijd?

Deze twee vrouwen zitten stevig verankerd in ons collectieve onbewuste. Het spreekt enorm tot de verbeelding, en brengt, zodra je erover praat, direct iets in trilling, vooral bij vrouwen.

Iedere vrouw kent die innerlijke strijd, wie mag ik zijn: de aangepaste vrouw die keurig beantwoord aan de verwachtingen en voldoet aan de geijkte rollen en patronen, of mag ik echt mijzelf zijn?

Mag ik de vrije, creatieve, speelse , mag ik de blije vrouw zijn die in mij zit? In die zin kan Lilith jou als archetype van grote hulp zijn. Ga jezelf maar eens verbeelden, wie jij bent, als je vrij zou zijn. Maak er een tekening van, een dans, een beeld, wat dan ook. Zorg dat jezelf gaat her-inneren waar het dan omgaat, wie jij dan bent.

 

Nu heb je het alleen over vrouwen, maar kan Lilith ook iets betekenen voor mannen?

Ja, absoluut. Psychologisch gezien heeft het ‘onderliggen van de vrouw’ enorme gevolgen gehad, voor zowel mannen als vrouwen.

Heel veel vrouwen zijn vaak onbewust diep teleurgesteld en boos omdat zij alleen worden aangesproken op hun Eva-rol maar niet op hun Lilith-kracht. Ze worden dus niet aangesproken op hun totale vrouw-zijn.

Doordat het vrouw-zijn alleen geïdentificeerd wordt met de Eva-rol, is de psychologie en vaak ook de seksualteit tussen man en vrouw alleen ontwikkeld tot het Eva-niveau. Lilith blijft onaangesproken. Hierdoor blijven veel mannen steken in een puberaal of ‘zoon’-stadium. Zo gaan veel vrouwen hun man op den duur als een ware Eva bemoederen; Moeder-de-Vrouw. En daarmee wordt niet alleen de vrouw in een hoek gezet maar de man ook. De man kan de ‘zoon’-fase ontgroeien door zich bewust te worden van deze patronen en zich eraan te ontworstelen. Dit kan hij doen door te kijken waar hij zich laat bepalen door opgelegde verwachtingen en rollen en meer vanuit zijn eigen hart te gaan leven. Dan zal hij als man tot volledig wasdom komen en ook in staat zijn om de vrouw in haar totaliteit aan te spreken. 

 

Auteur: Annette Schulte in samenwerking met Monique Leurink
Artikel in Onkruid januari/februari 2015 in themanummer over Oerkracht.

 

 Voor wie zich afvraagt waar Lilith nu ‘opeens’ vandaan komt; in de kunstgeschiedenis kun je terugvinden dat Lilith nooit echt weg is geweest. Het is heel interessant te zien hoe zij verbeeld is. Als demon en bron van alle kwaad.

 © Michelangelo

 

Lilith Adam and Eve from the ceiling fresco from the Stanza della Segnatura ©Raphael

 

Onder het beeld van Maria en kind in het noordelijke hoofdportaal van de Notre Dame in Parijs bevindt zich een klein hoogreliëf met Adam en Eva bij de boom van goed en kwaad. Opvallend element in dit beeldhouwwerk is de slang die Eva verleid. De slang is namelijk een combinatie van slang en vrouw. De beeldhouwer verwijst hiermee naar een interpretatie van Genesis 1-2, waarin Adam een eerste vrouw had, genaamd Lilith, Eva was zijn tweede vrouw. In de Middeleeuwen ontstond het verhaal dat Lilith niet alleen met de demonen in de woestijn sliep, maar ook de vrouw was van Lucifer, de duivel. En dat zij Eva verleidde om de appel van de boom van Goed en Kwaad te eten. Dit verhaal is verbeeld in dit hoog-reliëf aan de Notre Dame in Parijs. Lilith die als demonisch slangenmens Eva verleidt om de appel te eten en haar daarmee naar de Zondeval drijft. Daarmee was de vrouw zowel onderdanig (Eva) aan de man en ook de verleidster van het kwaad (Lilith). ©JobGerlings  

 

Adam, Eve, and Lillith — an illustration from the 15th century (Source: Wikimedia Commons)  At any rate, in later Talmud, Midrash en Kabbalah texts, this first woman created is identified as Lilith and various stories get told about her, in all of which, she is evil, an a kidnapper and killer of children, and later as a seducer and killer of men.
Obviously, then- at least to the Medieval minds of the interpretators of the sacred texts- this must be the woman God created first. She disappears from Eden through various versions of myth, but return to cause havoc. ©RichardNilson

1 gedachte over “Empowerment anders bekeken”

Een reactie plaatsen